zomi

Sia Pau Pu-Topa Thupha ih cih in
Sia Pau Pu-Topa Thupha ih cih in
Zomi Dr.JM. Pau Pu- Thanks Giving Message
Zomi Dr.JM. Pau Pu- Thanks Giving Message
[SBMC]#275:: SILA LUNGSIM TAWH Message from Dr. JM Ngul Khan Pau
[SBMC]#275:: SILA LUNGSIM TAWH Message from Dr. JM Ngul Khan Pau
CIDAMNA:: 8 DOCTORS (Full Version) By CHERRY LAMNO
CIDAMNA:: 8 DOCTORS (Full Version) By CHERRY LAMNO
Zomi Leh Pasian Phat na (Sia Khai Suan)
Zomi Leh Pasian Phat na (Sia Khai Suan)
Topa' Geel Innkuan mah Hoihzaw
Topa' Geel Innkuan mah Hoihzaw
"Khangnote Leh Akhang khanga Haksatnate" By Rev. Dr. JM Ngul Khan Pau on July 20, 2013.
Sia Pau Lian Mung Sermon Video
Sia Pau Lian Mung Sermon Video
[SBMC]#187:: ADANG 9 TENG By Dr. JM Ngul Khan Pau
[SBMC]#187:: ADANG 9 TENG By Dr. JM Ngul Khan Pau
Sia Do Suan Mung-Moses Pau Lap 5 Te.
Sia Do Suan Mung-Moses Pau Lap 5 Te.
Dr  JM Paupu tungah Melbourne Zomite Q&A Part 2
Dr JM Paupu tungah Melbourne Zomite Q&A Part 2
Dam Na Za Tui( Zi Hoih)
Dam Na Za Tui( Zi Hoih)
Mawh ki mai sak na(sia pum za thang) part 2
Mawh ki mai sak na(sia pum za thang) part 2
Rev.David Lah
Rev.David Lah
Zomi Malaysia Crusade
Zomi Malaysia Crusade
Ngaih Ang Lai - Cingpi &V C Mang
Ngaih Ang Lai - Cingpi &V C Mang
ZOMI NUNGAK MELHOIH LAHNA
ZOMI NUNGAK MELHOIH LAHNA
Every move - zomi lam na
Every move - zomi lam na
Zomi Kidz Concert @ Virginia, DC
Zomi Kidz Concert @ Virginia, DC
Zomi V.C.Mang - Ka Inn Kuan Pih Te In Bang Hi Mawk A Hiam?(Sia Do Khup Tawh New lamKa)
Zomi V.C.Mang - Ka Inn Kuan Pih Te In Bang Hi Mawk A Hiam?(Sia Do Khup Tawh New lamKa)
"Sowing & Reaping" by Rev.Dr.JM Ngul Khan Pau @ SBMC on July 21, 2013.
Thupuan Part 1- Rev. Dr. Rohmingliana
Thupuan Part 1- Rev. Dr. Rohmingliana
Heh Hong Nem O - Nu Nu Mang
Heh Hong Nem O - Nu Nu Mang
Mawi birthday ni lasak na
Mawi birthday ni lasak na
ZOMI NAM NI, I KIM NA HIAM? 2015 [MARY BIAK CHING - MUSIC & VIDEO] HD
ZOMI NAM NI, I KIM NA HIAM? 2015 [MARY BIAK CHING - MUSIC & VIDEO] HD
Tuhun a Jesuh Nalamdang Bawlna by Rev Dr Simon Pau Khan En Part1
Tuhun a Jesuh Nalamdang Bawlna by Rev Dr Simon Pau Khan En Part1
Zomi Khawmpi USA 2012 Taangkona 2012
Zomi Khawmpi USA 2012 Taangkona 2012
Topa Namin Leh Nagam Ading Hong Zangin [Zomi National Day 2015] Music Video-HD
Topa Namin Leh Nagam Ading Hong Zangin [Zomi National Day 2015] Music Video-HD
Dr  JM Paupu tungah Melbourne Zomite Q&A Part 1
Dr JM Paupu tungah Melbourne Zomite Q&A Part 1
Zomi lia Parcel
Zomi lia Parcel
Evan.Langh Do Khup (Gualzawhna lampi)
Evan.Langh Do Khup (Gualzawhna lampi)
Lengtong Kam Khen : T...t...t...
Lengtong Kam Khen : T...t...t...
Zomi Idol 2015, India ah a KHATNA
Zomi Idol 2015, India ah a KHATNA
Sia JM Pau pu thu gen na-Mual khinzo nuntak na
Sia JM Pau pu thu gen na-Mual khinzo nuntak na
"Khangnoleh Lawhcinna" By Rev.Dr. JM Ngul Khan Pau on July 20, 2013
Sia, Peter Lilian
Sia, Peter Lilian
Topa Kilam Sakni by Rev Dr JM Ngul Khan Pau (1 of 2)
Topa Kilam Sakni by Rev Dr JM Ngul Khan Pau (1 of 2)
UZO .USA Zo People Conference In 2010
UZO .USA Zo People Conference In 2010
Mawh ki mai sak na(Sia Pum Za Thang) Part 3
Mawh ki mai sak na(Sia Pum Za Thang) Part 3
Kam Cin Hau Crusade (2)
Kam Cin Hau Crusade (2)
ZOMI IDOL 2008 KHEN LI NA, A TAWP NA
ZOMI IDOL 2008 KHEN LI NA, A TAWP NA
ZOMI CUP MALAYSIA 2011 CHAMPION
ZOMI CUP MALAYSIA 2011 CHAMPION
DADUHI
DADUHI
Zomi Hiphop 2015 (title: No Problem)
Zomi Hiphop 2015 (title: No Problem)
I Mawhna leh I dahna te
I Mawhna leh I dahna te
Kei Tho In Ciah Ning (Part 3)
Kei Tho In Ciah Ning (Part 3)
Zomi Sia Pum Za Thang-Pasian Bawm Part 1
Zomi Sia Pum Za Thang-Pasian Bawm Part 1
Gualzawhna ding Khupte Dom to Ni Rev Dr JM Ngul Khan Pau
Gualzawhna ding Khupte Dom to Ni Rev Dr JM Ngul Khan Pau
ZOMI
ZOMI
Dr. Siam Za Kham - Teci Pan na2 (zomi japan)
Dr. Siam Za Kham - Teci Pan na2 (zomi japan)